LogoMatah_02_21
הסטודיו שלי
סביבת עבודה המאפשרת למורה עצמאות ויצירתיות בפיתוח פעילויות דיגיטליות ועריכתן לתלמידים.
בסטודיו שלי ניתן לייצר מגוון פעילויות אינטראקטיביות של למידה והערכה, ולנהל מעקב והערכה אחר ביצועי התלמידים באופן אוטומטי באמצעות המערכת.
Artboard_2_c...
Powered by ActiveTrail